Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Thiên Diệu
 
 Địa chỉ: Quốc lộ 45, Trung Thành, Nông Cống, Thanh Hóa
 02373 838898 – 0964250505 – 01689167259
 http://cokhithiendieu.com
Cokhithiendieu@gmail.com

Cơ Khí Thiên Diệu